dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Công văn HD thi VDKT liên môn mien phi,tai lieu Công văn HD thi VDKT liên môn mien phi,bai giang Công văn HD thi VDKT liên môn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/10/2016 8:09:18 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
PHÒNG GD&ĐT
–––––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––

Số:193/PGD
V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, năm học 2016 -2017
Vị Xuyên, ngày 04 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS, trong huyện.

Căn cứ công văn số 1013/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2016 của Sở GD&ĐT “V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm 2017”;
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phân hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học, Phòng GD&ĐT tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh THCS và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS, năm học 2016-2017. Phòng GD&ĐT hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi cụ thể như sau:
A. Một số quy định về các Cuộc thi
Cuộc thi Vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
Mục đích của cuộc thi
Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
Nội dung của cuộc thi: Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đê sau: hiểu biết về pháp luật, an toan giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Đối tượng dự thi: Thí sinh là học sinh THCS
Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh, chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.
Tiêu chí chấm thi
Mục tiêu: Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh.
Nội dung: Xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
c) Thang điểm
Nội dung
Tiêu chí
Điểm

1. Vấn đề nghiên cứu
Mô tả tình huống thế hiện rõ sự đòi hỏi của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết
10


Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết
5


Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của học sinh
5

2. Thiết kế và phương pháp
Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề
10


Xác định giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề
10


Mô tả kế hoạch và các phưong pháp thực hiện giải pháp
10

3. Thực hiện:
Xây dựng và kiểm tra
Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống
10


Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp
10


Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích và các kết luận
10

4.Trình bày
Các minh chứng khoa học được bố trí lôgic
10


Các đồ