dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CV lam ho so bo nhien CDNN mien phi,tai lieu CV lam ho so bo nhien CDNN mien phi,bai giang CV lam ho so bo nhien CDNN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/5/2016 9:34:47 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 187 /PGD-TTCB
V/v Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục
Vị Xuyên, ngày 27 tháng 9 năm 2016Kính gửi: Các đơn vị trường học trực Phòng GD&ĐT,

Căn cứ Công văn số 888/UBND-NV ngày 15/8/2016 của UBND huyện Vị Xuyên về việc hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục;
Để làm tốt công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đồng thời đảm bảo quyền lợi và chế độ đối viên chức, Phòng GD&ĐT triển khai tới các đơn vị trường học một số nội dung sau:

I. Hướng dẫn và tổng hợp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức.
1. Đối tượng: Dành cho đối tượng viên chức đã có Quyết định tuyển dụng của Chủ tịch UBND huyện, đã trải qua thời gian tập sự theo quy định.
2. Thành phần hồ sơ: gồm 02 bộ như nhau, có các thành phần sau:
2.1. Đơn xin bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (Mẫu đơn kèm theo);
2.2. Văn bằng, bảng điểm kết quả học tập chuyên nghiệp (Bản sao chứng thực);
2.3. Quyết định Tuyển dụng viên chức của CT UBND huyện Vị Xuyên ký (Bản sao chứng thực);
2.4. Bản hợp đồng làm việc xác định thời hạn của UBND huyện hoặc Trưởng phòng GD&ĐT ký (Bản sao chứng thực);
2.5. Bản tự thuật quá trình công tác của viên chức;
2.6. Bản nhận xét đánh giá của người Hướng dẫn tập sự;
2.7. Biên bản họp xét đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức của Hiệu trưởng.
2.8. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của Hiệu trưởng.
II. Hướng dẫn và tổng hợp hồ sơ đề nghị tiếp tục hợp đồng.
1. Đối tượng: Dành cho đối tượng hợp đồng lao động đã có Quyết định hợp đồng hoặc bản Hợp đồng lao động do Chủ tịch UBND huyện ký (chưa có Quyết định tuyển dụng). Hiện nay, các đối tượng trên đã hết thời gian hợp đồng lao động, đề nghị tiếp tục ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
2. Thành phần hồ sơ: gồm 02 bộ như nhau, có các thành phần sau:
2.1. Đơn xin tiếp tục hợp đồng lao động (Mẫu đơn kèm theo)
2.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh, đóng dấu xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường; (Cá nhân có thể tự mua bộ hồ sơ thông thường)
2.3. Bản sao chứng thực các văn bằng THPT, văn bằng chuyên nghiệp; học bạ THPT; chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập chuyên nghiệp; các giấy tờ khác;
2.4. Bản sao giấy khai sinh;
2.5. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
2.6. Bản sao hộ khẩu thường trú;
2.7. Các Quyết định hợp đồng thử việc của Chủ tịch UBND huyện ký.
2.8. Tờ khai cấp sổ BHXH, ghi rõ số sổ BHXH;
2.9. Bản tự thuật quá trình hợp đồng thử việc;
2.10. Công văn đề nghị tiếp tục hợp đồng của của nhà trường.
III. Thời gian thu nhận hồ sơ:
- Thời gian: Ngày 07/10/2016. Sau thời gian trên, Phòng GD&ĐT không tiếp nhận hồ sơ.
- Nhà trường hoàn thiện biểu danh sách trích ngang CBGV hợp đồng.
- Người nhận: Đ/c Mai Công Thuở – bộ phận TCCB.

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG(đã kí)

Lê Thị Thuận