dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CV triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học mien phi,tai lieu CV triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học mien phi,bai giang CV triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/7/2016 9:34:33 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VỊ XUYÊN
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 16/CĐGD
V/v Công đoàn tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
 Vị Xuyên, ngày 26 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:
- Công đoàn Cơ sở trường học;
- Công đoàn Phòng GD&ĐT;

Thực hiện Công văn số 220/CĐN, ngày 13/9/2016 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc Công đoàn tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”;
Ban Thường vụ CĐGD Vị Xuyên hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai phong trào thi đua năm học 2016 – 2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn Ngành thể hiện bằng việc làm cụ thể, thiết thực trong hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh, nâng cao chất lượng, chú trọng tới các hoạt động tập thể nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ nhà giáo, xây dựng cảnh quan sư phạm. Thông qua phong trào thi đua đánh giá việc tham mưu của các đơn vị trường học với chính quyền địa phương về công tác xã hội hóa giáo dục, cộng đồng xã hội trong việc tu sửa cơ sở vật chất và tạo cảnh quan thân thiện, có sức lan tỏa về cảnh quan sư phạm, chất lượng dạy - học.
2. Cụ thể hóa nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cho phù hợp với chuyên môn mỗi bậc học. Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có giải pháp, nâng cao chất lượng từng giờ dạy, tập thể đơn vị có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, tiếp cận phương pháp giảng dạy mới, đổi mới cách dạy và học một cách hiệu quả.
3. Tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành mà trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Kết quả các giải pháp triển khai được lượng hóa, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong từng đơn vị trường học, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn ngành một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tính hình thức.
II. NỘI DUNG
Triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” với các nội dung cụ thể sau đây:
1. Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành, của địa phương, trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW là thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện, nhiệm vụ đổi mới của ngành một cách hiệu quả.
2. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
3. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của đơn vị; mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yêu thương học sinh, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực trong đơn vị.
4. Thường xuyên, tích cực trong học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ