dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giay chung nhan SKKN va QD mien phi,tai lieu Giay chung nhan SKKN va QD mien phi,bai giang Giay chung nhan SKKN va QD mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/2/2016 8:49:43 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Số: 01/QĐ-HĐSK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Xuyên, ngày tháng 6 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở thuộc ngành giáo dục và đào tạo
Năm học 2015-2016


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN HUYỆN VỊ XUYÊN

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ KH&CN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quy định chi tiết một số điều của Điều lệ sáng kiến ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UBND, ngày 06/5/2016 của UBND huyện Vị Xuyên về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành GD&ĐT, năm học 2015-2016;
Xét đề nghị của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành GD&ĐT, năm học 2015-2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 359 sáng kiến của các cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo) đạt sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2015-2016;
Sáng kiến này là căn cứ để xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân là tác giả của sáng kiến đó trong năm học 2015 - 2016.
Ðiều 2. Các ðõn vị trýờng có kế hoạch triển khai ứng dụng có hiệu quả những sáng kiến phục vụ công tác quản lý, công tác chuyên môn của ðõn vị.
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng GD&ĐT, các thành viên Hội đồng sáng kiến và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Sở KHCN;
- Ban TĐKT tỉnh;
- UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT;
- Phòng KT-HT;
- Phòng Nội vụ;
- Như điều 3;
- Lưu: HĐSK.
TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

DANH SÁCH
SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NGÀNH GIÁO DỤC, NĂM HỌC 2015-2016
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐSK ngày 16/6/2016
của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến huyện Vị Xuyên)

TT
Tên sáng kiến
Họ tên tác giả có sáng kiến
Ghi chú


BẬC MẦM NON

1
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt hoạt động vận động trong trường mầm non
Trần Thị Vụ
 Thanh Thủy

2
Biện pháp quản lý công tác chăm sóc giáo dục trẻ, phòng trống suy dinh dưỡng ở trường Mầm non
Nguyễn Thị Thùy Dương
Thuận Hòa 

3
 Nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non.
Nguyễn Thị Thủy


4
Một số giải pháp nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Đặng Thị Tân


5
Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non
Lương Thị Hoàn


6
“Một số biện pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục tại trường mầm non Hoa Mai, huyện Vị Xuyên – Hà Giang”
Đào Thị Mai
Hoa Mai 

7
Một số biện pháp giáo dục lễ giáo trong trường mầm non
Hoàng Thị Nhung


8
Một số biện pháp giúp giáo viên trường mầm non Hoa Mai ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế giáo án điện tử.
Nguyễn Kim Phượng


9
Một số biện pháp thực hiện tốt phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" ở trường Mầm non.
Phạm Thanh Hương


10
“Một số biện pháp giúp giáo viên trường mầm non Hoa Mai thực hiện tốt chuyên đề Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”
Tạ Thị Thanh Quỳnh


11
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non
Nguyễn Thanh Hoà


12
Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa