dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ho so chuyen chưc danh nghe nghiep mien phi,tai lieu Ho so chuyen chưc danh nghe nghiep mien phi,bai giang Ho so chuyen chưc danh nghe nghiep mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/12/2016 9:47:23 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 150 /PGD-TTCB
V/v Bổ sung hồ sơ, thông tin chuyển xếp chức danh nghề nghiệp viên chức
sự nghiệp giáo dục 2016
Vị Xuyên, ngày 11 tháng 8 năm 2016Kính gửi: Các đơn vị trường học trực Phòng GD&ĐT,

Căn cứ Biên bản về việc Thẩm định Phương án và danh sách đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc UBND huyện Vị Xuyên,
Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học thực hiện các nội dung sau:
1. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường rà soát các vị trí việc làm đối chiếu với các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức mầm non, tiểu học, THCS, theo các văn bản quy định hiện hành.
- Rà soát danh sách viên chức của đơn vị (theo biểu gửi kèm), bổ sung: viên chức còn thiếu; ghi chú viên chức đã chuyển đi trường khác; cập nhật các thông tin mới nhất tính đến 10/8/2016 ví dụ như: bậc lương, hệ số lương, ngày tháng năm được hưởng …; các thông tin còn thiếu, chưa chính xác … các nội dung chỉnh sửa đề nghị chỉnh sửa cho đúng và bôi màu vàng để kiểm tra.
2. Đối với mỗi viên chức cung cấp đầy đủ thông tin theo danh sách. Các cá nhân chưa có hồ sơ đề nghị hoàn thiện 02 bộ hồ sơ theo các nội dung sau đây:
- Danh sách viên chức đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp;
- Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch (hoặc quyết định vào biên chế chính thức); Quyết định nâng lương hiện hưởng; Quyết định chuyển loại, thăng hạng, chuyển ngạch (Bản phô tô có công chứng)
- Các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các chứng chỉ khác phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm (Bản phô tô có công chứng).
- Túi hồ sơ.
3. Biên bản họp triển khai và hoàn thiện hồ sơ. Riêng các loại hồ sơ minh chứng không khắc phục được, yêu cầu nhà trường ghi rõ từng loại, lí do không thể khắc phục, kiến nghị đề xuất phương án ...
4. Toàn bộ hồ sơ của cá nhân, biên bản, danh sách chung toàn trường đã điều chỉnh thông tin, nhà trường gửi 01 bản cứng và bản mềm về bộ phận TCCB Phòng GD&ĐT trước ngày 15/8/2016 cho đ/c Lương Quốc Sùng, Phạm Trung Quản. (địa chỉ email: tonghoppgdvx@gmail.com)
Vì thời gian có hạn, Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian, đúng đủ theo quy định. Nếu đơn vị nào nộp muộn, Phòng GD&ĐT không thu bổ sung và Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng GD&ĐT./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG(đã kí)
Lê Thị Thuận