dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ke hoạch mien phi,tai lieu ke hoạch mien phi,bai giang ke hoạch mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/6/2017 10:29:48 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

 UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
PHÒNG GD&ĐT
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Số: 02 /KH - PGD
 Vị Xuyên, ngày 16 tháng 01 năm 2017KẾ HOẠCH
Triển khai, tổ chức thực hiện phần mềm quản lý
cán bộ, công chức, viên chức. _____________________________

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên về Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức;
Phòng GD&ĐT huyện xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Thu thập thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; nhập thông tin vào phần mềm để hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của các trường đảm bảo đầy đủ, chính xác;
Tập huấn cho đội ngũ viên chức làm công tác tổ chức, viên chức quản lí hồ sơ có đủ kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm trong việc cập nhật thông tin, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức;
Tạo kết nối đường truyền từ các cơ quan, đơn vị đến cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của huyện, do Phòng GD&ĐT , Phòng Nội vụ quản lý và của tỉnh do Sở Nội vụ quản lý. Tạo tài khoản người sử dụng, phân quyền sử dụng các chức năng của hệ thống cho các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đơn vị được phép quản lý đảm bảo cho mỗi tài khoản đăng ký được phép truy nhập và quản lý cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của huyện.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
1. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.
Mỗi cơ quan, đơn vị đảm bảo bố trí 01 máy tính, có kết nối mạng Internet để truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Đảm bảo hoạt động ổn định, phục vụ tốt việc sao lưu, phục hồi dữ liệu.
Phòng GD&ĐT trang bị 01 máy tính quản lý chung phần mềm hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trường học.
2. Nhân sự làm công tác quản trị.
Mỗi trường giao trách nhiệm cho 01 viên chức kiêm nhiệm phụ trách sử dụng, theo dõi, cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình.
Phòng GD&ĐT hướng dẫn, quản lý chung phần mềm hồ sơ đối với viên chức sự nghiệp giáo dục của các đơn vị trường học.
3. Triển khai “Phiếu điền thông tin cá nhân cán bộ, công chức, viên chức”.
Các trường triển khai “Phiếu điền thông tin cá nhân cán bộ, công chức, viên chức” theo mẫu do Sở nội vụ tỉnh Hà Giang cung cấp (có mẫu gửi kèm).
Hướng dẫn cho công chức, viên chức của đơn vị điền phiếu thông tin.
Kiểm tra, rà soát lại thông tin và xác nhận Phiếu thông tin của công chức, viên chức. Đảm bảo phiếu điền chính xác, đầy đủ toàn bộ thông tin, không để sót, để trống.
Phiếu thông tin là cơ sở được dùng để nhập dữ liệu phần mềm sau đó được lưu vào hồ sơ gốc của cán bộ, công chức, viên chức.
Thời gian hoàn thành: 11/02/2017.
4. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.
- Đối tượng: Mỗi trường 01 CBQL, 01viên chức phụ trách công nghệ thông tin.
- Báo cáo viên: Phòng GD&ĐT (02 người).
- Địa điểm tập huấn; Hội trường Phòng GD&ĐT huyện.
- Nội dung tập huấn:
+ Kiểm soát phiếu thông tin cá nhân;
+ Hướng dẫn nhập hồ sơ;
+ Hướng dẫn tra cứu tìm kiếm thông tin;
+ Hướng dẫn tạo lập báo cáo;
+ Quy định về thời gian nhập, chỉnh sửa sơ yếu lý lịch điện tử;
+ Quy định về trách nhiệm người quản lý dữ liệu hồ sơ điện tử.
- Thời gian tập huấn: Dự kiến từ ngày 20 đến ngày 23/02/2017.
5. Triển khai nhập dữ liệu phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.
Căn cứ “Phiếu điền thông tin cá nhân cán bộ, công chức, viên chức”, các đơn vị tiến hành