dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch thi bài giảng E-Learning mien phi,tai lieu Kế hoạch thi bài giảng E-Learning mien phi,bai giang Kế hoạch thi bài giảng E-Learning mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/10/2016 8:10:22 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN VỊ XUYÊN PHÒNG GD&ĐT
–––––––
Số: 27 /KH-PGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Vị Xuyên, ngày 04 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng E - Learning cấp huyện
năm học 2016 - 2017
––––––––––––––

Căn cứ công văn số 632/SGDĐT ngày 14/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh năm 2016;
Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng E -Learning cấp huyện như sau:
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Mục đích:
Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER: Open Education Resource) phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học qua mạng, đào tạo từ xa qua mạng.
Tôn vinh trí tuệ, đóng góp của các giáo viên tham gia cuộc thi.
Yêu cầu:
Thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện để giáo viên tham gia cuộc thi;
Giáo viên tham gia cuộc thi chấp hành nghiêm các qui định do Ban tổ chức cuộc thi quy định.
NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG
Nội dung
Thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề các môn học ở bậc học mầm non, bậc học tiểu học, bậc học trung học cơ sở và Dư địa chí Việt Nam.
Đối tượng
Là giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
Mỗi bài dự thi có không quá 03 thành viên tham gia (sau đây gọi chung là tác giả), không giới hạn số lượng bài tham gia dự thi của mỗi tác giả, tác giả tham gia dự thi là tự nguyện và tự giác chấp hành quy định của cuộc thi.
YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI
Bám sát nội dung của cuộc thi.
Cấu trúc bài dự thi phải rõ ràng, gồm 3 phần:
- Phần đầu: trang bìa của bài dự thi phải đầy đủ các thông tin theo mẫu sau:

Mục tin
Ví dụ về trang bìa bài dự thi

Thông tin cuộc thi
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning

Tiêu đề bài dự thi
Mùa hoa Tam giác mạch

Chủ đề:
Dư địa chí Viêt Nam hoặc Môn /Lớp

Thông tin tác giả:
Giáo viên: Nguyễn Văn A, Lê Thị B.

E-mail:
Email: @hotmail.com

Điện thoại liên lạc:
Điện thoại di động: 09

Đơn vị công tác:
Trường THPT tỉnh Hà Giang

Thôn/Đường, Xã/Phường, Huyện/Quận, Tỉnh/Thành phố:
Lưu ý: Ghi chính xác địa chỉ đơn vị đang công tác để BTC gửi phần thưởng (nếu có)

Giấy phép bài dự thi
CC-BY (1) hoặc CC-BY-SA(2) (Nếu có)

Tháng/Năm:
Tháng 11/2016


- Phần nội dung: trình bày theo kịch bản giảng dạy của tác giả.
- Phần cuối: Trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin tham khảo sử dụng trong bài dự thi. Tài liệu tham khảo không vi phạm bản quyền (được cấp phép sử dụng theo giấy phép phù hợp).
Phạm vi nội dung bài dự thi: phải hoàn chỉnh một nội dung cụ thể (tối thiểu là 1 tiết học trong chương trình giáo dục phổ thông, dư địa chí đảm bảo giới thiệu đầy đủ về một nội dung).
Bài dự thi phải được xuất bản dưới dạng web, bài giảng có thể đọc được trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động (chuẩn HTML5). Tham khảo danh sách phần mềm có thể sử dụng có trong Phụ lục I kèm theo Thể lệ này (chú ý tìm phiên bản mới nhất của phần mềm đáp ứng chuẩn HTML5).
Tác giả dự thi được ghi công theo giấy phép tài liệu mà tác giả đã lựa chọn cho bài dự thi; Tác giả cũng đồng ý rằng việc khai thác, sử dụng và chia sẻ bài dự thi thuộc quyền của Ban Tổ chức; bài dự thi khi nộp sẽ không được rút lại.
Mỗi bài dự thi nộp cho Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện bắt buộc phải gồm:
+ Thư mục chứa bài dự thi đã xuất bản dưới dạng web (BAIDUTHI).
+ Tệp nguồn thiết kế và các tư liệu để làm bài dự thi