dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KH BD thuong xuyen 1617 mien phi,tai lieu KH BD thuong xuyen 1617 mien phi,bai giang KH BD thuong xuyen 1617 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/20/2016 8:11:20 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
PHÒNG GD&ĐT

Số: 21 /KH-PGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Xuyên, ngày 16 tháng 9 năm 2016KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017


Căn cứ Kế hoạch số 601/KH-SGDĐT ngày 06/9/2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường năm học 2016 – 2017. Căn cứ Công văn số 980/SGDĐT-GDCN ngày 09/9/2016 về việc Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường năm học 2016 – 2017 như sau:
Mục đích, yêu cầu của bồi dưỡng thường xuyên
1. Mục đích
Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng GD&ĐT.
2. Yêu cầu:
Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho đội ngũ giáo viên đảm bảo phù hợp với các khối lượng kiến thức và phù hợp với điều kiện thực tế công việc cũng như nhu cầu học tập của đội ngũ giáo viên trong huyện.
Tổ chức bồi dưỡng và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên đảm bảo theo yêu cầu quy định tại Quy chế BDTX theo Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT.
II. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc.
Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
1.1.1. Giáo viên trung học cơ sở
- Tập huấn sử dụng mạng thông tin trong công tác quản lý, triển khai các hoạt động liên quan đến giáo dục trung học, Triển khai thực hiện phần mềm vnedu, Trường học kết nối, Eleaning, KTLM (10 tiết);
- Tập huấn Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường (5 tiết);
- Tập huấn nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh (5 tiết);
- Bồi dưỡng kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội (phối hợp với Dự án phát triên giáo dục THPT giai đoạn 2) (5 tiết);
- Tập huấn triển khai nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016-2017 (5 tiết);
1.1.2. Giáo viên tiểu học
- Tập huấn dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới (5 tiết);
- Bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục trong trường tiểu học theo Nghi quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toán diện trong giáo dục và đào tạo (5 tiết);
- Bồi dưõng PPDH mới (PP bàn tay nặn bột, dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới) (5 tiết);
- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (5 tiết);
- Tập huấn nhập dữ liệu trường học kết nối (5 tiết);
- Tập huấn về PCGD tiểu học theo Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT (5 tiết);
1.1.3. Giáo viên mầm non
- Tổ chức hoạt động chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ và phòng chống béo phì cho trẻ lứa tuối mầm non (5 tiết);
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm cho trẻ nhà trẻ (5 tiết);
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non (5 tiết);
- Hướng dẫn sử dụng Bộ chuấn phát triến trẻ 5 tuối đế nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ MN (10 tiết)
- Giáo dục các kỹ năng xã hội cần thiết đế chuấn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1 (5 tiết);
2.1. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
*Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị (Chung cho cả 3 bậc học 10 tiết)