dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mau ban kiemdiem, phieu 76 mien phi,tai lieu Mau ban kiemdiem, phieu 76 mien phi,bai giang Mau ban kiemdiem, phieu 76 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/1/2016 8:15:11 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẢNG BỘ TT VỊ XUYÊN
Chi bộ: Trường THCS TT Vị Xuyên
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM......................., ngày .......... tháng ........... năm 2016

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN


- Họ và tên: ...................................................... Ngày sinh : ................................
- Chức vụ Đảng: ..................................................................................................
- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .......................................................................
- Đơn vị công tác: ..............................................................................................
- Chi bộ ................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác.
1. Về tư tưởng, chính trị.............................................................................................
2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:............................................................................
3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:.....................................................
4 - Về ý thức tổ chức kỷ luật:....................................................................................
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
.......................................................................................................................
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế
.......................................................................................................................
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên.( Theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên
- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:………………………………………………….....
........................................................................................................................................................................................................................................................................
- Chi bộ phân loại chất lượng:……………………………………………………....
....................................................................................................................................
- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………...


T/M BAN THƯỜNG VỤ ( hoặc ĐẢNG ỦY CƠ SỞ )
( Ký tên , đóng dấu )
T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
( Ký tên đóng dấu

 )