dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mau don de nghi bo nhiem CDNN mien phi,tai lieu Mau don de nghi bo nhiem CDNN mien phi,bai giang Mau don de nghi bo nhiem CDNN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/5/2016 9:22:38 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM
VÀ XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên;
- Trường ……………………………..

Tên tôi là …………..........................Nam/Nữ. Sinh ngày: ................................
Chức vụ/Nhiệm vụ được giao…........................……….…………………....…
Đơn vị công tác …........................................................………… ………...
Căn cứ vào công văn số hướng dẫn số: 187/PGD-TCCB ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên về việc Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục. Tôi viết đơn này kính đề nghị quý cấp xem xét để bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp cho Tôi cụ thể như sau:
Trình độ đào tạo:...................................Chuyên ngành đào tạo:
Trình độ Ngoại ngữ: ................................Trình độ tin học:
Lương hiện hưởng: Ngạch: ........................................... Mã số:
- Hệ số lương:......................% PCTNVK:...........................................................
- HS chênh lệch bảo lưu (nếu có)................ Ngày hưởng:
- Thời gian xét nâng bậc lương lần sau:
Lương được chuyển xếp: Chức danh nghề nghiệp: Viên chức hạng
- Mã số:
- Hệ số lương:.............................% PCTNVK:
HSCLBL(nếu có): ...............Thời gian xét nâng bậc lương lần sau:
Kính mong quý cấp xem xét quyết định.
Nếu được bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nội quy cơ quan, đơn vị. Tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tư cách đạo đức lối sống, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Hồ sơ kèm theo, được sắp xếp theo thứ tự sau gồm có:
1. Đơn đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiêp,
2. Văn bằng, bảng điểm kết quả học tập chuyên nghiệp (Bản sao chứng thực);
3. Quyết định Tuyển dụng viên chức của CT UBND huyện Vị Xuyên ký (Bản sao chứng thực);
4. Bản hợp đồng làm việc xác định thời hạn của UBND huyện hoặc Trưởng phòng GD&ĐT ký (Bản sao chứng thực);
5. Bản tự thuật quá trình công tác của viên chức;
6. Bản nhận xét đánh giá của người Hướng dẫn tập sự;
7. Biên bản họp xét đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức của Hiệu trưởng.
8. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của Hiệu trưởng.

……….., ngày … tháng 10 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI VIẾT ĐƠN