dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phieu thong tin CBGV mien phi,tai lieu Phieu thong tin CBGV mien phi,bai giang Phieu thong tin CBGV mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/6/2017 10:24:54 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 28
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐIỀN THÔNG TIN
CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Hà Giang)
Lưu ý: các mục có đánh dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ CBCCVC
1. Họ và tên (*): (ghi đúng với họ và tên trong giấy khai sinh)

2. Giới tính (*): (Nam/Nữ)
3. Ngày sinh (*): (ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh đúng như trong giấy khai sinh)
4. Số hiệu công chức:
5. Số sổ bảo hiểm xã hội: 6. Mã số thuế:
7. Dân tộc (*): (ghi rõ tên dân tộc của cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê, Kh’me…)
8. Tình trạng hôn nhân (*):
( Chưa kết hôn ( Đã kết hôn ( Đã ly hôn
9. Nơi sinh: (tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) nơi CBCCVC được sinh ra (đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi , nay là )
10. Địa chỉ nơi ở hiện nay (*): (ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
11. Quê quán (*): (ghi nơi sinh trưởng của cha đẻ hoặc ông nội của CBCCVC. Trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương))
12. Điện thoại di động: 13. Điện thoại cơ quan:
14. Email:
15. Đảng viên:
( Có ( Không
Ngày kết nạp: Ngày chính thức:
Số thẻ đảng viên: Chức vụ đảng:
Ngày bắt đầu chức vụ: Tổ chức đảng:
16. Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng:
17. Trình độ học vấn (12/12 hoặc 10/12 hoặc 7/12 …):
18. Ghi chú:

II. THÔNG TIN BIÊN CHẾ, HỢP ĐỒNG HIỆN TẠI
Loại hình biên chế/hợp đồng (*):
( Biên chế hành chính ( Biên chế sự nghiệp ( Không chuyên trách cấp xã
( Hợp đồng 68 ( Hợp đồng trong chỉ tiêu ( Đơn vị tự hợp đồng
( Loại hình khác: ………………………………………………
Ngày bắt đầu (ngày tuyển dụng chính thức) (*):
Ngày kết thúc (nếu là loại hình là hợp đồng):
Hình thức tuyển dụng:
( Thi tuyển ( Xét tuyển hoặc phân công
Cơ quan quyết định:
Số quyết định:
Ngày ban hành:
Lưu ý: Nếu loại hình là Biên chế hành chính, thì bắt buộc phải nhập Hình thức tuyển dụng, Cơ quan quyết định, Số quyết định, Ngày ban hành.
III. THÔNG TIN LƯƠNG, NGẠCH, BẬC HIỆN TẠI
Bảng lương:
( Theo nghị định 204 ( Theo nghị định 205 hoặc trước năm 2003
Hình thức hưởng lương/ngạch (*):
( Nâng lương thường xuyên ( Nâng lương trước thời hạn
( Nâng ngạch ( Chuyển ngạch ( Bổ nhiệm vào ngạch
( Thăng hạng chức danh nghề nghiệp/Chuyển chức danh nghề nghiệp
( Hưởng lương hợp đồng 85% ( Hưởng lương hợp đồng 100%
( Hưởng lương HĐ 100%, đóng bảo hiểm 85%
( Chuyển xếp theo bảng lương mới ( Lương thỏa thuận bằng tiền
( Hạ bậc lương ( Khác: ………………………………
Ngạch (*) (ghi rõ tên ngạch và mã ngạch):

Bậc lương (*): Hệ số lương (*):
Ngày hưởng lương, bậc (*):
- Nếu hình thức là “Lương thỏa thuận bằng tiền” thì ghi thêm:
Số tiền được hưởng: ………………….………VNĐ
- Nếu hình thức là: Chuyển ngạch hoặc Bổ nhiệm vào ngạch hoặc Thăng hạng chức danh nghề nghiệp/Chuyển chức danh nghề nghiệp thì nhập thêm:
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ (ngày/tháng/năm): ………………………………..
IV. THÔNG TIN CÔNG TÁC HIỆN TẠI
1. Thông tin công tác
Cơ quan công tác (*):
Ngày