dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tai lieu cho hoi thao mien phi,tai lieu Tai lieu cho hoi thao mien phi,bai giang Tai lieu cho hoi thao mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/28/2016 7:46:23 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MINH HỌA CẤU TRÚC KẾ HOẠCH BÀI HỌC
(GIÁO ÁN)

I. MỤC TIÊU
Sau bài học, HS đạt được:
Kiến thức
-
-
-
-
Kĩ năng
Thái độ (giá trị)
Định hướng hình thành năng lực

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Thiết bị dạy học.
Máy chiếu,
- Học liệu.
Bài tập tình huống.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH ..
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu,...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (nếu có)
3. Tiến trình bài học


Phương án 1.
HOẠT ĐỘNG 1. (Tên hoạt động, dự kiến thời gian)
(1) Mục tiêu
-
-
(2) Phương pháp/Kĩ thuật
(3) Hình thức tổ chức hoạt động
(4) Phương tiện dạy học

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CHÍNH


Bước 1. Giao nhiệm vụ
- GV:
- HS:
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS:
- GV
Bước 3. Thảo luận, trao đổi, báo cáo
- GV
- HS
Trình bày
Bước 4. Phương án KTĐG

Điểu chỉnh:


 Các hoạt động khác được lặp lại như cấu trúc của hoạt động trên

HOẠT ĐỘNG 2. (Tên hoạt động, dự kiến thời gian)
(1) Mục tiêu
(2) Phương pháp/Kĩ thuật
(3) Hình thức tổ chức hoạt động
(4) Phương tiện dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CHÍNH

Bước 1. Giao nhiệm vụ
- GV
- HS
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS
- GV
Bước 3. Thảo luận, trao đổi, báo cáo
- GV
- HS
Bước 4. Phương án KTĐG

Điểu chỉnh:


 Các hoạt động khác được lặp lại như cấu trúc của hoạt động trên

Phương án 2.
HOẠT ĐỘNG 1. (Tên hoạt động, dự kiến thời gian)
(1) Mục tiêu
(2) Phương pháp/Kĩ thuật
(3) Hình thức tổ chức hoạt động
(4) Phương tiện dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

Bước 1. Giao nhiệm vụ
- GV
- HS
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS
- GV
Bước 3. Thảo luận, trao đổi, báo cáo
- GV
- HS
Bước 4. Phương án KTĐG

Điểu chỉnh:
Bước 1. Nhận nhiệm vụ

- HS
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS

Bước 3. Thảo luận, trao đổi, báo cáo

- HS
Bước 4. Phương án KTĐG
HS


 Các hoạt động khác được lặp lại như cấu trúc của hoạt động trên
Phương án 3.
HOẠT ĐỘNG 1. (Tên hoạt động, dự kiến thời gian)
(1) Mục tiêu
(2) Phương pháp/Kĩ thuật
(3) Hình thức tổ chức hoạt động
(4) Phương tiện dạy học
Hoạt động của HS: Chỉ ra các hoạt động học tập của HS để đạt được mục tiêu, nội dung của hoạt động HĐ. Trong đó chỉ rõ cách thức hoạt động theo hướng dẫn của GV.
Hoạt động của GV: Chỉ ra các hoạt động của GV để tổ chức, điều khiển, trợ giúp HĐ của HS. Trong đó chỉ rõ GV đã sử dụng phương pháp, kỹ thuật nào, sử dụng phương tiện, thiết bị ra sao và các lưu ý khi tổ chức HĐ này.

Các hoạt động khác được lặp lại như cấu trúc của hoạt động trên
V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
1.Tổng kết
Tổng kết bài là công việc mà học sinh phải thực hiện, mặc dù đây là hoạt động hướng dẫn của giáo viên. Những ý chủ chốt, những liên hệ cốt yếu, những sự kiện cơ bản, những nguyên tắc và quan điểm nền tảng, những khái niệm hoặc giá trị có tính công cụ cần được nhắc đến dưới những hình thức cô đọng, rút gọn, đặc biệt là những sơ đồ, mô hình, công thức hoặc các tài liệu trực quan. Nội dung cốt lõi của bài cần được phát biểu lại trong những liên hệ và cấu trúc hệ thống. có quan hệ logic với khái niệm tổng thể và được biểu hiện rõ vị trí